EDUCAȚIE CIVICĂ (Prof. Florin Nicola)
LEGISLAȚIE SPECIFICĂ MAI
LOGICĂ și ARGUMENTARE (prof. Florin Nicola)

DECLARAȚIA UNVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI – ONU 1948

Considerind că

 • recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane
 • şi a drepturilor lor egale şi inalienabile
 • constituie fundamentul libertăţii, dreptății şi păcii în lume,


Considerind că

 • ignorarea şi dispretuirea drepturilor omului
  • au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii

 • şi ca faurirea unei lumi în care fiinţele umane se vor bucura de
  • libertatea cuvintului şi a convingerilor
  • şi vor fi eliberate de teama şi mizerie a fost proclamata drept
  • cea mai înaltă aspiratie a oamenilor,


Considerind că

 • este esenţial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii
 • pentru ca omul sa nu fie silit sa recurgă, ca soluţie extrema, la revolta împotriva
  • tiraniei şi
  • asupririi,


Considerind că

 • este esenţial a se incuraja dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între natiuni,


Considerind că

 • în Carta popoarele Organizaţiei Naţiunilor Unite au proclamat din nou credinţa lor în
  • drepturile fundamentale ale omului,
  • în demnitatea
  • şi în valoarea persoanei umane,
  • drepturi egale pentru bărbaţi şi femei
  • şi ca au hotărît sa favorizeze progresul social
  • şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa
  • în cadrul unei libertăţi mai mari,


Considerind că

 • statele membre s-au angajat sa promoveze în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite respectul universal şi efectiv faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale,
 • precum şi respectarea lor universala şi efectivă,


Considerind că

 • o conceptie comuna despre aceste drepturi şi libertăţi
 • este de cea mai mare importanţa pentru realizarea deplina a acestui angajament,


ADUNAREA GENERALĂ

 • proclama Prezenta declaraţie universala a drepturilor omului,
 • ca ideal comun spre care trebuie să tinda toate popoarele şi toate natiunile,
 • pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii să se straduiasca, avînd aceasta declaraţie permanent în minte,
 • ca prin învăţătura şi educaţie
 • sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi
 • şi să asigure prin măsuri progresive de ordin naţional şi internaţional,
 • recunoaşterea şi aplicarea lor universala şi efectivă,
  • atât în sânul popoarelor statelor membre,
  • cât şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor.

 • Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi.
 • Ele sînt înzestrate cu ratiune şi constiinta şi
 • trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternitatii.
 • Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta declaraţie
 • fără nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de
  • rasa,
  • culoare,
  • sex,
  • limba,
  • religie,
  • opinie politica sau orice alta opinie,
  • de origine naţionala sau socială,
  • avere,
  • naştere sau
  • orice alte împrejurări.
 • În afară de aceasta, NU se va face nici o deosebire după
  • statutul politic,
  • juridic sau
  • internaţional al tarii sau al teritoriului de care tine o persoană,
   • indiferent dacă aceasta ţara sau teritoriu sînt
    • independente,
    • sub tutela,
    • neautonome sau
    • supuse vreunei alte limitări de suveranitate.

Orice fiinta umană are dreptul

 • la viaţa,
 • la libertate şi
 • la securitatea persoanei sale.

Nimeni NU va fi ţinut:

 • în sclavie,
 • nici în servitute:

sclavajul şi comerţul cu sclavi sînt, interzise sub toate formele lor.

Nimeni NU va fi supus la:

 • torturi,
 • nici la pedepse sau tratamente
  • crude,
  • inumane sau
  • degradante.

Fiecare om are dreptul sa i se recunoască pretutindeni personalitatea juridică.

Toţi oamenii sînt egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egala protecţie a legii.

Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egala împotriva

 • oricărei discriminări care ar viola prezenta declaraţie şi
 • împotriva oricărei provocari la o asemenea discriminare.

Orice persoană are dreptul la

 • satisfactia efectivă din partea instanţelor juridice naţionale competente împotriva actelor care
  • violeaza drepturile fundamentale
  • ce-i sunt recunoscute prin constituţie sau lege.

Nimeni NU trebuie să fie

 • arestat,
 • deţinut sau
 • exilat în mod arbitrar.

Orice persoană are dreptul în deplina egalitate

 • de a fi audiată în mod echitabil şi public de către un tribunal independent şi impartial care va hotărî fie
  • asupra drepturilor şi obligaţiilor sale,
  • fie asupra temeiniciei oricărei acuzari în materie penală îndreptată împotriva sa.

1. Orice persoană acuzata de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul să fie

 • presupusa nevinovată
 • pînă când vinovăţia sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public în care
 • i-au fost asigurate toate garanţiile necesare apărării sale.

2. Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care

 • NU constituiau, în momentul cînd au fost comise,
 • un act cu caracter penal conform dreptului internaţional sau naţional.
 • NU se va aplica nici o pedeapsă mai grea decît aceea care era aplicabilă în momentul cînd a fost savirsit actul cu caracter penal.

Nimeni NU va fi supus la imixtiuni arbitrare în

 • viaţa sa personală,
 • în familia sa,
 • în domiciliul lui sau
 • în corespondenta sa,
 • nici la atingeri aduse
  • onoarei şi
  • reputaţiei sale.

Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

1. Orice persoană are dreptul

 • de a circula în mod liber şi
 • de a-şi alege reşedinţa în interiorul graniţelor unui stat.

2. Orice persoană are dreptul

 • de a părăsi orice ţara, inclusiv a sa, şi
 • de a reveni în ţara sa.

1. În caz de persecutie, orice persoană are dreptul de

 • a cauta azil şi
 • de a beneficia de azil în alte tari.

2. Acest drept NU poate fi invocat în caz de

 • urmărire ce rezultă în mod real dintr-o crima de drept comun sau
 • din acţiuni contrare scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.

1. Orice persoană are dreptul la o cetăţenie.

2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar

 • de cetăţenia sa sau
 • de dreptul de a-şi schimba cetăţenia.

1. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restrictie în ce priveşte

 • rasa,
 • naţionalitatea sau
 • religia,
 • au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie.
 • Ei au drepturi egale
  • la contractarea căsătoriei,
  • în decursul căsătoriei şi la
  • desfacerea ei.

2. Căsătoria NU poate fi încheiată decît cu consimţămîntul

 • liber şi
 • deplin
 • al viitorilor soţi.

3. Familia constituie

 • elementul natural,
 • şi fundamental al societăţii şi
 • are dreptul laocrotire din partea
  • societăţii şi
  • a statului.
 1. Orice persoană are dreptul la proprietate,
  • atît singura,
  • cît şi în asociaţie cu alţii.

2. Nimeni NU poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.

Orice om are dreptul la

 • libertatea gândirii,
 • de constiinta şi religie;
  • acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea,
  • precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea,
   • singur sau împreună cu alţii,
   • atît în mod public, cît şi privat, prin
    • învăţătura,
    • practici religioase,
    • cult şi
    • îndeplinirea riturilor.

Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimarii;

 • acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară,
 • precum şi libertatea de
  • a cauta,
  • de a primi şi
  • de a raspindi informaţii şi idei
   • prin orice mijloace şi
   • independent de frontierele de stat.

1. Orice persoană are dreptul la libertatea de

 • întrunire şi
 • de asociere paşnică.

2. Nimeni NU poate fi silit să facă parte dintr-o asociaţie.

1. Orice persoană are dreptul de

 • a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale,
  • fie direct,
  • fie prin reprezentanţi liber aleşi.

2. Orice persoană are dreptul de

 • acces egal la funcţiile publice din ţara sa.

3. Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; aceasta voinţa trebuie să fie

 • exprimată prin alegeri nefalsificate, care
 • să aibă loc în mod periodic
  • prin sufragiu universal,
  • egal şi
  • exprimat prin vot secret sau urmând o procedură echivalenta
 • are să asigure libertatea votului.

Orice persoană, în calitatea sa de membru al societăţii, are dreptul la securitatea socială;

Ea este indreptatita ca

 • prin efortul naţional
 • şi colaborarea internationala,
 • tinindu-se seama de organizarea şi resursele fiecărei tari,
 • să obţină realizarea drepturilor
  • economice,
  • sociale şi
  • culturale
 • indispensabile pentru demnitatea sa şi libera dezvoltare a personalităţii sale.

1. Orice persoană are dreptul la

 • munca,
 • la libera alegere a muncii sale,
 • la condiţii
  • echitabile şi
  • satisfăcătoare de muncă, precum şi la
 • ocrotirea împotriva somajului.

2. Toţi oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egala.

3. Orice om care munceste are dreptul la o

 • retribuire echitabila şi satisfăcătoare care
 • să-i asigure atît lui, cît şi familiei sale, o existenta conformă cu demnitatea umană şi
 • completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecţie socială.

4. Orice persoană are dreptul de a

 • întemeia sindicate şi de
 • a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.

Orice persoană are dreptul la

 • odihna şi
 • recreatie,
 • inclusiv la o limitare rezonabila a zilei de muncă şi
 • la concedii periodice plătite.

1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzînd

 • hrana,
 • îmbrăcămintea,
 • locuinta,
 • îngrijirea medicală, precum şi
 • serviciilor sociale necesare;
 • el are dreptul la asigurare în caz de
  • şomaj,
  • boala,
  • invaliditate,
  • vaduvie,
  • batrinete sau în
  • celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, în urma unor împrejurări independente de voinţa sa.

2. Mama şi copilul au dreptul la

 • ajutor şi
 • ocrotire deosebite.

 • Toţi copiii, fie ca sînt născuţi
  • în cadrul unei căsătorii sau
  • în afară acesteia,
 • se bucura de aceeaşi protecţie socială.

1. Orice persoană are dreptul la învăţătura.

 • Învăţămîntul trebuie să fie gratuit,
  • cel puţin în ceea ce priveşte învăţămîntul elementar şi general.

 • Învăţămîntul tehnic şi profesional trebuie să fie la indemina tuturor,

 • iar învăţămîntul superior trebuie să fie de asemenea
  • egal,
  • accesibil tuturora,
  • pe bază de merit.

2. Învăţămîntul trebuie să urmărească

 • dezvoltarea deplina a personalităţii umane şi
 • întărirea respectului faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale.

 • El trebuie să promoveze
  • înţelegerea,
  • toleranta,
  • prietenia între
   • toate popoarele şi
   • toate grupurile rasiale
   • sau religioase, precum şi
  • dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii.

3. Părinţii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învăţămînt pentru copiii lor minori.

1. Orice persoană are dreptul de

 • a lua parte în mod liber la viaţa culturală a colectivităţii,
 • de a se bucura de arte şi
 • de a participa la
  • progresul ştiinţific şi la
  • binefacerile lui.

2. Fiecare om are dreptul la

 • ocrotirea intereselor morale şi materiale care decurg din orice lucrare
  • ştiinţifică,
  • literară sau
  • artistică al carei autor este.

Orice persoană are dreptul la o

 • orinduire socială şi internationala în care
 • drepturile şi libertăţile expuse în prezenta declaraţie pot fi pe deplin infaptuite.

1. Orice persoană are

 • îndatoriri faţă de colectivitate, deoarece
 • numai în cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera şi deplina a personalităţii sale.

2. În exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare om nu este supus decît

 • numai ingradirilor stabilite prin lege,
 • exclusiv în scopul de a asigura
  • cuvenită recunoaştere şi
  • respectare a drepturilor şi libertăţilor altora şi
 • ca să fie satisfacute justele cerinţe ale
  • moralei,
  • ordinii publice şi
  • bunastarii generale
  • într-o societate democratica.

3. Aceste drepturi şi libertăţi nu vor putea fi în nici un caz exercitate contrar scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Nici o dispoziţie a prezentei Declaraţii NU poate fi interpretată ca implicind

 • pentru vreun stat,
 • grupare sau
 • persoana

dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savirsi vreun act îndreptat spre desfiinţarea unor drepturi sau libertăţi enunţate în prezenta declaraţie.

Lasă un comentariu

Leave a Comment

error: Alert: Nu poți selecta conținuturi!!